Voorwaarden

Voorwaarden Van de Belt Agri Service B.V.

Algemene voorwaarden
- Aanvullende voorwaarden betalen
- Aanvullende voorwaarden diergeneesmiddelen


Algemene voorwaarden
Op deze pagina vind u onze algemene voorwaarden, mocht u hierover vragen hebben dan kunt u hierover contact met ons opnemen.

De voorwaarden zijn zo opgesteld dat zij voldoen aan de Nederlandse en Europese regelgeving en bovendien toepasbaar zijn op ieder product of iedere dienst.

 • Artikel 1   – Definities
 • Artikel 2   – Identiteit van ‘Van de Belt Agri Service B.V.’
 • Artikel 3   – Toepasselijkheid
 • Artikel 4   – Het aanbod
 • Artikel 5   – De overeenkomst
 • Artikel 6a – Herroepingsrecht bij levering van producten
 • Artikel 6b – Herroepingsrecht bij levering van diensten
 • Artikel 7   – In geval van herroeping
 • Artikel 8   – Uitsluiting herroepingsrecht
 • Artikel 9   – De prijs
 • Artikel 10 – Conformiteit en Garantie
 • Artikel 11 – Levering en uitvoering
 • Artikel 12 – Duurtransacties
 • Artikel 13 – Betaling
 • Artikel 14 – Klachtenregeling
 • Artikel 15 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
 • Artikel 16 - Wijziging van de algemene voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk
 • Artikel 17 – Toepasselijk Recht
 • Artikel 18 – Aanvullingen Algemene voorwaarden Van de Belt Agri Service B.V.
 • Artikel 19 -  Levering van URA “Receptplichtige middelen '

 

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Van de Belt Agri Service B.V. de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Van de Belt Agri Service B.V.;
3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Van de Belt Agri Service B.V. georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en Van de Belt Agri Service B.V. gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7. Dag: kalenderdag;
8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of Van de Belt Agri Service B.V. in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

 

Artikel 2 – Identiteit van Van de Belt Agri Service B.V.

Van de Belt Agri Service B.V.
Ingeschreven in het KvK handelsregister onder de naam Van de Belt Agri Service B.V.
Leidijk 18
8435 VG  Donkerbroek
Telefoon: +31 (0) 516-480919 (maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur)
E-mailadres: info@beltagri.nl
KvK-nummer: 53265173
BTW-identificatienummer: NL 8508.15.794.b.01

Diergeneesmiddelenvergunning: 1568-AR

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ‘Van de Belt Agri Service B.V.’ en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Van de Belt Agri Service B.V. en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Van de Belt Agri Service B.V. zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product -of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 4 – Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Van de Belt Agri Service B.V. gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Van de Belt Agri Service B.V. niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
• de prijs inclusief belastingen;
• de eventuele kosten van aflevering;
• de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
• het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
• de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
• de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het tot stand komen van de prijs;
• de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;
• indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
• de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
• de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
• de gedragscodes waaraan Van de Belt Agri Service B.V. zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;
• de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

 

Artikel 5 – De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Van de Belt Agri Service B.V. onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Van de Belt Agri Service B.V. passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Van de Belt Agri Service B.V. daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. Van de Belt Agri Service B.V. kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Van de Belt Agri Service B.V. op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. Van de Belt Agri Service B.V. zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a.) het bezoekadres van de vestiging van Van de Belt Agri Service B.V. waar de consument met klachten terecht kan;
b.) de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c.) de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
d.) de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Van de Belt Agri Service B.V. deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;
e.) de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
6. Indien Van de Belt Agri Service B.V. zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

Artikel 6a – Herroepingsrecht bij levering van producten

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk -in de originele staat en verpakking aan Van de Belt Agri Service B.V. retourneren, conform de door Van de Belt Agri Service B.V. verstrekte redelijke en duidelijke instructies. aangaan der overeenkomst.

 

Artikel 6b – Herroepingsrecht bij levering van diensten

1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst.
2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door Van de Belt Agri Service B.V. bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Artikel 7 – In geval van herroeping

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Van de Belt Agri Service B.V. dit bedrag zo spoedig – kosten mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen. 

 

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door Van de Belt Agri Service B.V. alleen worden uitgesloten indien Van de Belt Agri Service B.V. dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten;
a) die door Van de Belt Agri Service B.V. tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d) die snel kunnen bederven of verouderen;
e) waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Van de Belt Agri Service B.V. geen invloed heeft;
3.Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
a) betreffende reparaties en onderhoud in opdracht van de consument;
b) waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken.

 

Artikel 9 – De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in Btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan Van de Belt Agri Service B.V. producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Van de Belt Agri Service B.V.geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. 
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Van de Belt Agri Service B.V. dit bedongen heeft en;
a) deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b) de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. Prijzen onder voorbehoud van typefouten. Van de Belt Agri Service B.V. is gerechtigd een bestelling eenzijdig te annuleren wanneer er een foutieve prijs berekend is, die tot stand gekomen zijn door bijvoorbeeld een foutieve invoer, komma op de verkeerde plaats etc.
Van de Belt Agri Service B.V. zal in dit geval in overeenstemming met de consument een nieuwe prijs berekenen, eventueel een door Van de Belt Agri Service B.V. bepaalde korting in mindering brengen.
6. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn exclusief BTW.

 

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

1. Van de Belt Agri Service B.V. staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. Een door Van de Belt Agri Service B.V., fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van ‘Van de Belt Agri Service B.V.’ jegens Van de Belt Agri Service B.V. kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

 

Artikel 11 – Levering en uitvoering

1. Van de Belt Agri Service B.V. zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Van de Belt Agri Service B.V. het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Van de Belt Agri Service B.V. zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van Van de Belt Agri Service B.V.
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij Van de Belt Agri Service B.V., tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
7. Indien er schade is aan het geleverde product, dient dit binnen 3 werkdagen gemeld te worden. 

Artikel 12 – Duurtransacties

1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.

 
Artikel 13 – Betaling

1. Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het goed of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de deze overeenkomst betreffende bescheiden.
2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Van de Belt Agri Service B.V. te melden.
4. In geval van wanbetaling van de consument heeft Van de Belt Agri Service B.V. behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 14 – Klachtenregeling

1. Van de Belt Agri Service B.V. beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Van de Belt Agri Service B.V., nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij Van de Belt Agri Service B.V. ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Van de Belt Agri Service B.V. binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Een klacht over een product, dienst of de service van ‘Van de Belt Agri Service B.V.’ kan worden ingediend bij Van de Belt Agri Service B.V en samen wordt er getracht tot een oplossing te komen.

 

Artikel 15 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

Artikel 16 - Wijziging van de algemene voorwaarden

Wijzigingen in deze voorwaarden zijn pas van kracht nadat deze op de juiste wijze zijn gepubliceerd. Bij wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod genieten de voor de consument meest gunstige bepaling(en) voorrang.

 

Artikel 17 – Toepasselijk Recht

Op overeenkomsten tussen Van de Belt Agri Service B.V. en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Aanvullende voorwaarden betalen

 • Artikel 1 - Wijze van direct betalen:
 • Artikel 2 – Achteraf betalen
 • Artikel 3 - Betalingsvoorwaarden en betaaltermijn

 

Artikel 1 - Wijze van direct betalen:

 1. Binnen de webshop zijn twee soorten bezoekers aanwezig:
 2. De ‘Gast’-klanten dienen de bestelling direct middels Ideal te betalen. Na ontvangst van het gehele factuurbedrag, wordt gestart met de levering van de bestelling.
 3. De Vaste-klanten krijgen een factuur middels de mail en dienen te voldoen aan de voorwaarden ‘achteraf betalen’.

 

Artikel 2 - Achteraf betalen

Dit zijn de aanvullende algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de consument die gebruik maakt van de achteraf betaalservice, deze betaalservice is alleen mogelijk voor ‘vaste klanten’ van ‘Van de Belt Agri Service B.V.' Als u gebruik maakt van deze achteraf betaalservice, verklaart u akkoord te gaan met de volgende voorwaarden:

1. U bent als consument woonachtig in Nederland en heeft als Klant van ‘Van de Belt Agri Service B.V.’ producten en/of diensten afgenomen met een factuur- en afleveradres (geen postbus) in Nederland;
2. U bent 18 jaar of ouder;
3. Om de financiële risico's van deze betaaloptie te beperken, wordt uw bestelling getoetst door Van de Belt Agri Service B.V. Als Van de Belt Agri Service B.V. uw aanvraag voor achteraf betaling niet accepteert, wordt u gevraagd om de bestelling via een andere betaaloptie vooraf te voldoen;
4. U verklaart dat alle (aanvullende) gegevens benodigd voor de aanvraag van uw verzoek om achteraf betaling, correct zijn opgegeven en geeft toestemming uw gegevens te verwerken en online uw gegevens te toetsen.
5. U bent verplicht Van de Belt Agri Service B.V. op de hoogte te stellen van iedere adres en/of e-mail wijziging. Zolang wij geen adreswijziging van u hebben ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij ons bekende adres. Ongeacht het wel of niet doorgeven van een adres en/of e-mail wijziging blijft u aansprakelijk voor de betaling van het openstaande saldo. Adres en/of e-mail wijzigingen kunnen via de website van www.beltagri.nl per e-mail worden doorgegeven of schriftelijk aan Van de Belt Agri Service B.V.;
6. U verklaart dat u geen surseance van betaling heeft aangevraagd of verkeert in schuldsanering/bemiddeling (conform de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen), niet failliet bent verklaard of onder curatele gesteld en er ook geen procedure loopt, welke zou kunnen resulteren in een faillissement of een onder curatele stelling;

 

Artikel 3 - Betalingsvoorwaarden en betaaltermijn voor de vaste klanten:

1. Het voor uw aankopen verschuldigde bedrag dient binnen een termijn van 14 dagen na factuurdatum in zijn geheel, zonder enige aftrek of verrekening, door van de Belt Agri Service B.V. ontvangen te zijn.
2. Indien u niet binnen veertien (14) dagen na datum factuur het gehele factuurbedrag heeft betaald, bent u zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
3. Bij overschrijding van de betalingstermijn heeft Van de Belt Agri Service B.V. het recht om bij iedere herinnering administratiekosten (ophogingen) in rekening te brengen. Deze ophogingen kunnen oplopen tot twaalf euro en vijftig eurocent (€ 12,50). Na het in rekening brengen van ophogingen, dient u het gehele factuurbedrag alsmede de ophoging(en) direct te betalen om verdere ophogingen en/of incassokosten te voorkomen.
4. Voor het toezenden van de betalingsherinnering en het in rekening brengen van ophogingen bij overschrijding van de betalingstermijn wordt gebruik gemaakt van het door u opgegeven en het door u op juistheid gecontroleerde Email adres. U ontvangt hiervoor een Email met betaalkoppeling. Het niet (kunnen) ontvangen van een Email met betaalkoppeling, laat onverlet dat u verantwoordelijk bent voor het op tijd betalen van het gehele factuurbedrag alsmede de in rekening gebrachte ophogingen.
5. Indien u ondanks onze sommatie en/of herinneringen niet het gehele bedrag (factuurbedrag alsmede de ophogingen) betaalt, dan draagt Van de Belt Agri Service B.V. onder deze algemene voorwaarden, vijfendertig (35) dagen na datum factuur, de gehele vordering jegens u (hoofdsom alsmede ophogingen en anderszins) over aan zijn incassobureau.
6. Indien een vordering wordt overgedragen aan het incassobureau bent u naast het betalen van de gehele vordering tevens aansprakelijk voor de buitengerechtelijke alsmede gerechtelijke incassokosten en is over het verschuldigde bedrag vanaf de vervaldag tevens wettelijke rente verschuldigd. Na overdracht zal het incassobureau contact met u opnemen hoe u kunt betalen en bent en blijft u aansprakelijk voor de betaling van het alsdan verschuldigde bedrag.
7. Na overdracht van de vordering bent u verplicht het incassobureau op de hoogte te stellen van iedere adres en/of e-mail wijziging gedurende de periode dat u verplicht bent tot betaling van het verschuldigde bedrag. Zolang zij geen adreswijziging van u hebben ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij ons bekende adres en blijft u aansprakelijk voor de betaling van het alsdan verschuldigde bedrag. Het doorgeven van adres en/of e-mail wijzigingen aan het incassobureau kan schriftelijk gebeuren.
8. Indien u niet, niet volledig of niet tijdig het gehele bedrag (factuurbedrag alsmede de ophogingen) betaalt, kan dit gevolgen hebben voor eventuele volgende bestellingen.

 

Aanvullende voorwaarden diergeneesmiddelen

 • Artikel 1 – Diergeneesmiddelen gebruik
 • Artikel 2 - Levering van URA “Receptplichtige middelen”

 

Artikel 1 – Diergeneesmiddelen gebruik

1. Van de Belt Agri Service B.V. verkoopt diergeneesmiddelen die onder de diergeneesmiddelenwet vallen. Van de Belt Agri Service B.V. is bevoegd voor het verkopen en distribueren van diergeneesmiddelen die vallen onder het URA regiem. De vergunning is afgegeven door Centraal Bureau Geneesmiddelen te Wageningen. Meer informatie over vergunningen of het opvragen van en/of informatie over onze diergeneesmiddelen vergunning kunt u terecht bij CBG-MEB.NL tel. 070 - 356 74 00.
2. Van de Belt Agri Service B.V. is ten nimmer aansprakelijk voor schade door het verkeerde gebruik van diergeneesmiddelen en verzorgingsmiddelen. De consument wordt er door Van de Belt Agri Service B.V. en fabrikant van desbetreffende middelen op gewezen dat de consument kennis heeft genomen van de bijsluiter en de in de bijsluiter en op de verpakking vermelde toepassingen, doeldieren, doseringen, gevaren en waarschuwingen heeft begrepen, evenals de uiterlijke houdbaarheidsdatum en bewaaradviezen. Bij eventuele onzekerheid verwijst Van de Belt Agri Service B.V de consument door naar zijn/haar dierenarts voor deskundig advies.
3. De consument acht zich volledig bekwaam en wetende waar hij/zij mee bezig is wanneer hij/zij diergeneesmiddelen of dierverzorgingsmiddelen toepast of toedient bij dieren.

 

Artikel 2 - Levering van URA “Receptplichtige middelen”

1.Onder receptplichtige middelen wordt verstaan: ontwormingsmiddelen (anthelmintica), middelen tegen parasieten (antiparasitica), middelen tegen schimmels (antimycotica), kalmeringsmiddelen (sedativa), niet-steroïde pijn-, koorts-, en ontstekingsremmers.
2.Voor deze middelen is een origineel recept nodig van een erkende dierenarts. Van de Belt Agri Service B.V. kan dienen als intermediair tussen dierenarts en consument. Indien de consument zijn middelen wenst af te nemen bij Van de Belt Agri Service B.V. dient zij een ‘jaarrecept’ met van de Belt Agri Service B.V. aan te gaan. Zodra het jaarrecept is goedgekeurd door Van de Belt Agri Service B.V. zal er direct levering plaats vinden.
3.Volgens de Nederlandse wet is een URA diergeneesmiddelen recept één kalenderjaar geldig. Gedurende de looptijd van het recept mogen URA middelen afgenomen worden bij Van de Belt Agri Service B.V. zolang de aantallen op dit recept niet overschreden worden. Wanneer de geldigheid van en/of de aantallen op het recept niet meer toerijkend zijn, dient er een nieuw recept bij een erkend dierenarts aangevraagd te worden. In de meeste gevallen volstaat een herhalingsrecept.
4.Van de Belt Agri Service B.V. draagt zorg voor een juiste afhandeling omtrent het registreren en bijhouden van het recept van haar klanten.