Neporex madendood (5 kg)

Neporex madendood (5 kg)

Neporex madendood 5 kg

Voorkom vliegenoverlast door inzet van Neporex madendood.


Pak vliegenmaden aan en voorkom vliegenoverlast!

Neporex heeft effect op vliegenmaden, niet op eieren, poppen of vliegen. Het voorkomt de vorming van een nieuwe huidlaag (chitine), zodat maden al sterven tijdens het vervellen. Afname van vliegendruk is ongeveer een week na toediening te verwachten. Deze krachtige en langwerkende madendood heeft als werkzame stof cyromazine, een Insect-Groei-Regulator (IGR). Het stopt de vervelling van de vliegenmaden. De natuurlijke vijanden (o.a. kevers, sluipwespen en mijten) blijven in leven en bestrijden dus, samen met Neporex, de vliegenmaden. Zo wordt een nieuwe vliegenexplosie in de kiem gesmoord. Door de zeer hoge oplosbaarheid van Neporex krijgt u een optimale indringing in de mest of voedselresten.

De voordelen van Neporex madendood op een rij

 • Inzetbaar bij diverse soorten vee: kippen, kalkoenen, vleeskuikens, konijnen, varkens, melkvee, kalveren en vleesvee
 • Gemakkelijk toe te passen op kweekplaatsen van vliegen, bijvoorbeeld mest en ander rottend vochtig organisch afval.
 • Effectief tegen rattenstaartlarven.
 • Langste werking.
 • Zeer goed oplosbaar.
 • Veilig in gebruik.
 • Geen aantoonbare resistentie.
 • Natuurlijke vijanden blijven in leven (kevers, sluipwespen en mijten).
 • 3 verschillende toepassingsmethoden (strooien, gieten en spuiten).


Werkzame stof in Neporex madendood

De werkzame stof in Neporex 5 kg is cyromazine.


  Gebruiksaanwijzing

  Kalveren op vaste vloeren met strobed.

  Vliegenlarven ontwikkelen zich niet daar waar het strobed goed door de dieren wordt vertreden. Volstaan kan worden met een 50 cm brede strook langs de wanden en rond opstanden als drinkbakken en palen egaal te behandelen. Toepassing middels strooien op vochtige mest of spuiten of gieten op droge mest. Opmerking: Een droge toepassing middels strooien op een diep strobed kan soms niet het gewenste resultaat geven door onvoldoende indringing of slechte verspreiding.

  Varkens en rundvee op roosters en/ of vaste vloeren

  De roosters middels gieten of spuiten behandelen, vooral die plaatsen behandelen waar de latten of staven op de muur rusten en zo mogelijk ook de onderzijde van de roosters. Op de vaste vloer kan volstaan worden met een 50 cm brede strook langs de wanden en rond opstanden als drinkbakken en palen en egaal te behandelen.

  Pluimveestallen (batterijen en “flatdecks”)

  Het gehele mestoppervlak dient gelijkmatig behandeld te worden. De beste resultaten worden verkregen wanneer de eerste toepassing ongeveer één week na het uitmesten plaatsvindt, waarbij de mestlaag niet dikker dan 10 cm mag zijn. De tweede toepassing 14 dagen later uitvoeren. Bij grote mestophopingen kan een derde toepassing noodzakelijk zijn. De toepassing middels spuiten of gieten uitvoeren.

  Tijdstip en interval toepassingen

  Preventieve toepassingen dienen plaats te vinden in het voorjaar of 2 dagen na een gedegen stalschoonmaak, waarbij een tweede en eventueel derde toepassing afhankelijk van de infectiedruk, met een interval van 14 dagen dient plaats te vinden. Bij varkens verdient het aanbeveling de eerste toepassing kort voor het inbrengen in de lege hokken of bij een aanwezige vliegenbezetting uit te voeren. Teneinde de dieren zo min mogelijk te storen kan ook volstaan worden met één enkele toepassing kort voor het inbrengen, waarbij de dubbele dosering moet worden aangehouden. (500 gram NEPOREX 2 WSG per 10 m2).


  Voor een nog effectiever bestrijdingsprogramma wordt geadviseerd om Neporex te combineren met het gebruik van een adulticide (vliegendood), zoals Agita.
  Meer informatie over Agita vindt u hier. 

  De toepassing en dosering van Neporex madendood

  • Strooien:  Strooi 500 gram Neporex madendood per 20 m2.
  • Gieten: Maak Neporex madendood aan door 500 gram met 20 liter te mengen. De ontstane oplossing is geschikt voor 20m2.
  • Spuiten: Meng 500 gram Neporex madendood met 2 tot 8 liter water. De oplossing is geschikt om 20 m2 te bespuiten.


  Inhoud van de verpakking Neporex madendood

  De verpakking bevat 5 kg.


  • Toegestaan is uitsluitend het gebruik als insecticide ter bestrijding van vliegenlarven in mest en andere broedplaatsen in stallen en hokken.
  • Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.
  • Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
  • Toelatingsnummer: 12016
  • Bekijk hier het veiligheidsinformatieblad.

  Specificaties
  Artikelnummer 203192
  Gevarenaanduidingen Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
  Veiligheidsaanbevelingen Buiten het bereik van kinderen houden. Beschermende handschoenen en beschermende kleding dragen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Voorkom lozing in het milieu. Inhoud/verpakking afvoeren. Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
  Reactie Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P337 + P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.
  • : 162
  • Merk: Novartis
  • Model: 1221
  • Beschikbaarheid: Op voorraad
  • € 61,50

  Tags: Neporex, madendood, vliegenbestrijding, maden, vliegen, cyromaxine, larven